Programa TLN

 

TLN (Training, Learning, Networking)


El Programa TLN Mobilicat és una línia de subvencions per donar suport a les entitats que disposin de projectes de mobilitat transnacional, per tal que les persones joves realitzin pràctiques formatives no remunerades en entitats o empreses, públiques o privades, d'estats membres de la Unió Europea.

Des de la Fundació es fa la gestió del programa de mobilitat internacional que facilita la inserció laboral estable de persones joves inscrites a la Garantia Juvenil per mitjà de la millora del perfil professional i de les competències personals claus duent a terme períodes de pràctiques formatives en empreses públiques i privades d'estats membres de la Unió Europea.
 
I acompanyament personalitzat dels i les joves locals que participen en el programa. Proporció de la formació i seguiment durant i després del programa.

 

Convocatòria 2021 

Sobre el programa

Com participa Catalunya en el Programa?

El Programa TLN Mobilicat a Catalunya s'emmarca dins les diferents iniciatives recomanades des de la Unió Europea a través de l'FSE, com són el Programa d'ocupació juvenil a Catalunya i el sistema de Garantia Juvenil 2014-2020. L'objectiu comú de totes aquestes accions és la lluita contra la desocupació entre les persones joves, mitjançant la mobilitat transnacional.

Aquest Programa és una línia de subvencions, impulsada des de la Generalitat, per donar suport a les entitats que disposin de projectes de mobilitat transnacional, per tal que les persones joves realitzin pràctiques formatives no remunerades en entitats o empreses, públiques o privades, d'estats membres de la Unió Europea.

L'objectiu és facilitar la inserció laboral de les persones joves participants mitjançant un itinerari personalitzat d'acompanyament i suport, amb aprenentatge pràctic i formatiu a l'estranger, a càrrec del programa, per tal de facilitar l'accés al mercat de treball amb expectatives d'ocupació de qualitat.

Què ofereix a les persones participants?

Les diferents accions adreçades als joves participants, a càrrec del programa es desenvolupen en dues fases, la de preparació i capacitació; i la de pràctiques professionals.

La fase de preparació i capacitació, que inclou:

 1. Formació lingüística de durada mínima 80 hores i màxima de 120, impartida per professionals acreditats. Aquesta formació garanteix com a mínim l'assoliment d'un nivell de coneixement que permeti la comprensió d'indicacions senzilles i la comunicació verbal en situacions quotidianes.

 2. En acabar la formació, s'expedeix un certificat, indicant les hores lectives i el contingut de la formació.

 3. Preparació intercultural, prèvia a l'experiència laboral, que consisteix en sessions informatives sobre les característiques socials, laborals i culturals del país d'acolliment.

 4. Orientació professional individual, enfocada a la definició de l'itinerari professional de cada participant. Mitjançant una entrevista personal, s'avaluen els interessos i potencialitats de cada participant, i s'analitzen el perfil formatiu i/o laboral i la situació personal. 

Què ofereix a les entitats beneficiàries?

A les entitats beneficiàries

El programa TLN Mobilicat ofereix suport econòmic a les entitats beneficiàries i cobreix totes aquelles despeses relacionades directament amb el desenvolupament de les accions pròpies del projecte, durant la seva execució. En concret, el Programa cobreix:

 • Les despeses relacionades amb el suport pedagògic a les persones participants en el país d'origen.
 • Les despeses de viatge manutenció i allotjament de les persones participants.
 • Les relacionades amb l'organització de l'acolliment en el país de destinació.
 • Les despeses del viatge, manutenció i allotjament del tutor/a acompanyant.
 • Les despeses de l'actuació del personal de direcció i del personal tècnic de coordinació del projecte.

La fase de pràctiques professionals no remunerades en països de la Unió Europea, que inclou:

 • Una experiència laboral pràctica no remunerada d'aprenentatge personal i professional, en entitats o empreses, públiques o privades, d'estats membres de la Unió Europea. Durada de les estades entre 8 i 20 setmanes.
 • El Programa cobreix les següents depeses:
  • El viatge transnacional.
  • L'allotjament i manutenció diària durant l'estada a l'estranger.
  • Assegurança.
 • Acompanyament en el procés d'orientació i actuacions d'informació sobre les expectatives del mercat laboral.
 • Suport d'un tutor/a durant l'estada de pràctiques i durant els dos mesos posteriors per potenciar les capacitats dels participants de forma personalitzada. 

En acabar l'estada de pràctiques, l'empresa d'acolliment expedeix un certificat acreditatiu. El tutor del projecte elabora un informe individual per a cada participant sobre l'aprofitament de l'estada.

Qui pot participar?

Per poder participar en les accions previstes en aquesta Ordre de bases, les persones destinatàries han de complir els requisits següents:

Les accions executades en el marc del Programa Operatiu 2021 - 2027 s'adrecen obligatòriament a persones majors d'edat i menors de 30 anys, que estiguin inscrites al Registre del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ) amb la condició de persona beneficiària el dia anterior a l'inici de les accions formatives.

Les persones beneficiàries han de complir, els següents requisits:

 • Constar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya el dia anterior a l'inici de les accions formatives

 • I estar en possessió, com a mínim, de la titulació de la formació secundària obligatòria i disposar d'una especialitat de formació per a l'ocupació acreditada.

Perfil 1

Persones joves destinatàries que hagin finalitzat la formació secundària obligatòria i que puguin acreditar la realització d'una especialitat de formació per l'ocupació, siguin certificats de professionalitat o no, amb una durada mínima de 200 hores, i que es trobin en una de les situacions següents:

 • Sense experiència laboral prèvia.

 • O bé, amb experiència laboral inferior a dotze mesos. No es tindrà en consideració per a la seva elegibilitat, una experiència laboral prèvia inferior a dotze mesos en l'especialitat realitzada.

Perfil 2

Persones joves destinatàries que hagin finalitzat estudis d'especialització de grau mitjà i superior, i que es trobin en una de les situacions següents:

 • Sense experiència laboral prèvia.

 • O bé, amb experiència laboral inferior a dotze mesos. No es tindrà en consideració per a la seva elegibilitat, una experiència laboral prèvia inferior a dotze mesos en l'especialitat realitzada.

En aquest sentit, les persones que conformen aquest col·lectiu destinatari del Programa TLN Mobilicat, tot i tenir les competències bàsiques adquirides, presenten mancances formatives i necessiten acompanyament i experiència laboral en l'àmbit de l'especialitat per facilitar el seu procés de retorn o ingrés al món del treball.

Entitats beneficiàries

Poden ser entitats beneficiàries d'aquests ajuts les entitats, de titularitat pública o privada, sense afany de lucre i amb establiment operatiu a Catalunya, i que hagin dut a terme amb anterioritat accions de mobilitat transnacional.
En relació amb les entitats beneficiàries cal tenir en compte el que disposa l'article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per a les entitats beneficiàries, tant la data del termini de presentació de la sol·licitud com la del període d’execució dels projectes està indicada a la Resolució de convocatòria corresponent.

El projecte es considerarà tancat quan finalitzi l’estada de pràctiques de l’últim grup de participants, tot i que es manté el compromís d’acompanyament per a la inserció durant els dos mesos posteriors a la finalització de l’estada.

Convocatòria 2021 

Veure més informació a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya 

 

Amb la col·laboració de